Aktualności

Załóż konto
1 dzień za darmo

AKTUALIZACJA BAZY TESTÓW - 1 października 2013

Data utworzenia: 12-05-2013
Autor: MWW

___________________________________________________________________________________________

Dnia 1 października 2013 r. potwierdzono aktualność wszystkich wykorzystanych aktów prawnych.

___________________________________________________________________________________________

Dnia 15 września 2013 r. potwierdzono aktualność wszystkich wykorzystanych aktów prawnych.

 

Uwzględniając uwagę jednego z Użytkowników, doprecyzowano pytanie dot. art. 62. 1. 6), 5.

Ustawy Prawo Budowlane.

PYTANIE brzmi:

OKRESOWĄ KONTROLĘ - efektywności urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji powinna wykonywać...

 

ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA:

osoba posiadająca kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych (warunek wystarczający) lub osoba posiadająca uprawnienia w odpowiedniej specjalności

 

ODPOWIEDŹ BŁĘDNA:

osoba posiadająca uprawnienia w odpowiedniej specjalności (warunek konieczny)

 

Użytkownikowi - Panu Sewerynowi M. - bardzo dziękujemy za wnikliwą analizę i pomoc.

_____________________________________________________________________________________

Dnia 24 sierpnia 2013 r. dokonano weryfikacji i aktualizacji wszystkich testów.

Prawo budowlane

       • bez zmian

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

       • w związku ze zmianą Warunków Technicznych z dnia 13 sierpnia 2013 r. wprowadzono następujące zmiany (dodano/zmieniono 19 pytań):

       • Dział 04 - Wyposażenienie techniczne budynków, Roz. 06 - Wentylacja i klimatyzacja

         - par. 148. 1 - dodano 1 pytanie

         - par. 148. 2 - zmieniono 1 pytanie, dodano 1 pytanie

       • Dział 10 - Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

         - par. 328-329 zmieniono/dodano 8 pytań

       • Załącznik nr 2 - Wymagania izolacyjności cieplnej

         - zmieniono 8 pytań

       • UWAGA! - Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014. Zaznaczono to przy każdym z powyższych pytań.

Kodeks postępowania administracyjnego

       • bez zmian

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

       • bez zmian

Ustalanie wymagań dotyczących WziZT w przypadku braku miejscowego planu zagosp. przestrzennego

       • bez zmian

_____________________________________________________________________________________

Dnia 8 czerwca 2013 r. potwierdzono aktualność wszystkich wykorzystanych aktów prawnych.

_____________________________________________________________________________________

Dnia 1 czerwca 2013 r. potwierdzono aktualność wszystkich wykorzystanych aktów prawnych.

Potwierdzenia dokonano na podstawie serwisu www.infor.pl:

http://www.infor.pl/dziennik-ustaw.html?szukaj=Tytu%B3+pozycji+w+Dzienniku+Ustaw&rok=Rok&numer=Numer&pozycja=Pozycja&rodzaj=DZU&submit=Szukaj

_____________________________________________________________________

Dnia 22 maja 2013 r. dokonano weryfikacji i aktualizacji wszystkich testów.

Pytań nieaktualnych (błędnych) nie stwierdzono.

Prawo budowlane

       • bez zmian

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

       • bez zmian

Kodeks postępowania administracyjnego

       • bez zmian

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

       • bez zmian

Ustalanie wymagań dotyczących WziZT w przypadku braku miejscowego planu zagosp. przestrzennego

       • bez zmian

_____________________________________________________________________

 

Dnia 12 maja 2013 r. dokonano weryfikacji i aktualizacji wszystkich testów.

Pytań nieaktualnych (błędnych) nie stwierdzono.

 

SZCZEGÓŁOWY RAPORT:

Prawo budowlane

       • bez zmian

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

       • dodano 20 pytań

         (DZIAŁ 04 – Wyposażenie techniczne budynków; ROZDZIAŁ 08a – Instalacja telekomunikacyjna)

Kodeks postępowania administracyjnego

       • zmieniono sformułowanie „poczta” na „operator pocztowy” (Art. 39.; Art. 44. §1. 1); Art. 57. §5. 2) –

         bez wpływu na zasadniczy sens pytań)

       • zmieniono sformułowanie „zaświadczenie” na „zaświadczenie albo oświadczenie” (Art. 220 §2.)

       • dodano 1 pytanie odnośnie Art. 220 §2.

         (Organ żądający od strony zaświadczenia albo oświadczenia jest obowiązany wskazać

         przepis prawa tego wymagający. Czy obowiązek ten ma również zastosowanie,

         kiedy żądanie skierowane jest do innego uczestnika postępowania, nie będącego stroną?)

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

       • bez zmian

Ustalanie wymagań dotyczących WZiZT w przypadku braku miejscowego planu zagosp. przestrzennego

       • bez zmian