Regulamin

Załóż konto
1 dzień za darmo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Aplikacji Nauczyciel jest Autorska Pracownia Architektoniczna MWW,
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Racławickiej 46/9, 30-017 Kraków, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod nr-em 69243, NIP 712-216-06-88, REGON 121099000.

II. DEFINICJE

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do Aplikacji

Aplikacja – znajdujący się pod adresem http://www.uprawnienia-budowlane.com.pl należący do Administratora branżowy program edukacyjny wraz z bazą pytań testowych i odpowiedzi

Administrator – CLAREO Sp. z o.o., 41-703 Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36, zarejestrowana w KRS: 350368

Nazwa (login) – unikalny identyfikator określający Użytkownika, ustalony samodzielnie przez Użytkownika w procesie rejestracji

Hasło – unikalne, wybrana przez Użytkownika kombinacja znaków

Konto – powstały w wyniku Rejestracji profil użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe

Usługa - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną jak również inne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1 Zarządzana przez Administratora Aplikacja pozwala Użytkownikom korzystać z opracowanych testów w okresie, za jaki została dokonana opłata abonamentowa

3.2 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.3 Rejestracja Użytkownika polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem http://www.uprawnienia-budowlane.com.pl/rejestracja. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji.

3.4 W procesie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji podanych danych, bądź też odmowy rejestracji w przypadku uzasadnionej wątpliwości co prawidłowości

w/w danych.

3.5 Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

3.6 Zabrania się udostępniania Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

IV. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1 Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

4.2 Dane osobowe Użytkowników Aplikacji, bez ich wiedzy oraz wbrew zasadom przyjętym dla funkcjonowania Aplikacji nie są przez Administratora udostępniane osobom trzecim.

V. ORGANIZACJA APLIKACJI

5.1 Administrator w ramach Aplikacji oferuje możliwość:

5.2 W ramach Aplikacji Administrator aktualizacje testy w przypadku zmiany przepisów

5.3 Użytkownicy mogą brać czynny udział w tworzeniu części merytorycznej Aplikacji poprzez kierowanie uwag na adres Administratora

5.4 Użytkownicy oraz osoby trzecie, mają prawo do korzystania z treści zamieszczonych w aplikacji, wyłącznie w ramach i na zasadach dozwolonego użytku własnego, z właściwym podaniem źródła i autora cytowanej informacji.

VI. OPŁATY

6.1 Użytkownicy, chcący korzystać z Aplikacji ponad jeden dzień, zobowiązani są do uiszczenia opłaty adekwatnej do wybranego okresu abonamentowego.

6.2 Opłaty za korzystanie z Aplikacji określa Cennik zamieszczony na stronie związanej z płatnościami.

6.3 Opłaty dokonywane są elektronicznie za pośrednictwem systemu PayU (www.platnosci.pl).

6.4 Administrator zastrzega sobie prawo do ustalania upustów dla stałych Klientów, dla Partnerów, upustów okresowych bądź innych upustów na dowolnych, określonych przez siebie zasadach.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści Użytkowników.

7.2 Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Kont Użytkowników naruszających przepisy prawa, niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego. Administrator zastrzega sobie również możliwość usuwania bądź blokowania Kont Użytkowników korzystającym z Aplikacji wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem lub z przepisami prawa.

VIII.. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2011r.

8.2 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na niniejszej stronie.

8.3 O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną.